Hlavička
Hlavička
Vyhľadávanie
ÚvodObchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 01.04.2018

 

internetového obchodu www.motogenerator.sk

 

(ďalej len „VOP“).

 

 

  1. 1.   Základné informácie 

 

1.1   Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Vladislav Vanta WELD-EXPERT, s miestom podnikania: Muškátová 6/B, 900 28 Zálesie, IČO: 44224052, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho www.motogenerator.sk.

 

 

1.2   Prevádzkovateľom internetového obchodu www.motogenrator.sk a súčasne predávajúcim je :

 

 

Obchodné meno:        Vladislav Vanta WELD-EXPERT
Miesto podnikania:   Muškátová 6/B, 900 28 Zálesie
IČO:    44224052
DIČ:       1045959167
IČ DPH:    SK1045959167

 

 

Zápis v živnostenskom registri:          Okresný úrad Senec
číslo živnostenského oprávnenia:      OŽP-ZI/2008/02140-2
číslo živnostenského registra:   140-14776.

 

Bankové učty:         SLSP: 0453125623 / 0900
IBAN:    SK1009000000000453125623
SWIFT:   GIBASKBX

 

 

VUB: 2936761551 / 0200

IBAN: SK7102000000002936761551

SWIFT: SUBASKBX

 

Výdajné miesto / sklad:     Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava

 

e-mailová adresa:              info@zvaracky-brusivo.sk

telefónne číslo:                 +421903933976

 

1.3    Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto VOP kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka prostredníctvom internetovej stránky www.motogenerator.sk.

 

1.4    Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.motogenerator.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku 2. týchto VOP (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

1.5    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov (ako napr. zákon č. 102/2014 Z.z. a iné).

 

1.6   Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.motogenerator.sk a pre kupujúceho platia v rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.motogenerator.sk v deň odoslania objednávky.

 

1.7   Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. 8 „Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)“ a čl. 9 „Alternatívne riešenie sporov“ týchto VOP.

 

 

 

 

2. Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1   Tovar môže kupujúci objednať jedným z nasledovných spôsobov:

a) prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uloženého na internetovej stránke www.zvaracky-brusivo.sk

b) e-mailom na adrese: motogenerator21@gmail.com

c) telefonicky na t.č.: +421 911 431 666

 

2.2   Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

        

2.3   Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúci počas pracovných dní do 24 hodín od prijatia objednávky e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a očakávaný termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednaného tovaru.

 

2.4   Kupujúci môže bez poplatkov zrušiť objednávku pokiaľ má objednávka stav „prijatá objednávka“ s výnimkou prípadu podľa bodu 4.4 týchto VOP, kedy má kupujúci oprávnenie zrušiť objednávku do 5 kalendárnych dní od jej potvrdenia. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci zrušiť najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v EUR v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

 

2.5   Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar (napr. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) alebo nie je možné ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

 

2.6   Aktuálny stav objednávky si kupujúci môže pozrieť na internetovej stránke www.motogenerator.sk v časti „MOJE OBJEDNÁVKY“. Vysvetlivky k stavom objednávky:

 

prijatá objednávka

nová, registrovaná objednávka

potvrdená objednávka

objednávka je evidovaná a potvrdená predávajúcim, súčasťou potvrdenia kupujúcemu je aj informácia o predpokladanej dobe dodania

odoslaná objednávka

objednávka je vyexpedovaná. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho v osobitnej správe.

z časti vybavená objednávka

v prípade ak predávajúci nedokáže vybaviť objednávku naraz (kvôli dlhšej dodacej dobe niektorého tovaru) a kupujúci požiada o vybavenie časti objednávky skôr.

osobný odber

v prípade ak si kupujúci zvolí možnosť odberu osobne, bude objednaný tovar pripravený na výdajnom mieste. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho v osobitnej správe.

 

 

3. Cena za tovar a platobné podmienky

3.1   Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim potvrdená, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto VOP platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu (ďalej len „kúpna cena“), a to riadne a včas.

 

3.2. Kúpne ceny uvedené na internetových stránkach www.motogenerator.sk platia pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu. Kúpna cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

 

3.3   Kúpne ceny uvedené na internetovej stránke www.zvaracky-brusivo.sk sú uvedené s DPH.

 

3.4   Predajca si vyhradzuje právo na zmenu kúpnych cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „POTVRDENÁ“.

 

3.5   Všetky zľavy sú počítané z kúpnej ceny uvedenej na internetových stránkach www.zvaracky-brusivo.sk ako "Cenníková cena".

 

3.6   Ku kúpnej cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

3.7   Faktúra na kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním tovaru, vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad.

 

3.8   Pokiaľ je kupujúci osobou povinnou k DPH, je povinný pri objednávke, najneskôr však pred samotným predajom oznámiť túto skutočnosť, vrátane (pravdivých) údajov potrebných pre vystavenie daňového dokladu s tým, že ak takto neurobí, považuje ho predávajúci automaticky za osobu nepovinnú k DPH.

 

3.9   Cenu za tovar je možné uhradiť:

a) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode 1.2 na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.

b) na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

c) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na výdajnom mieste

d) platbou cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)

 

3.10 Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

 

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDE PREDÁVAJÚCI KONTAKTOVAŤ,

a potvrdí, že Vami objednaný tovar Vám vie dodať v požadovanej dobe.

 

3.11 Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

 

3.12 Vo všetkých prípadoch pre platbu za tovar platí, že odber, resp. dodanie tovaru kupujúcemu je možný až potom, čo bude celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti alebo uhradená na dobierku kuriérovi.

 

4. Dodacie podmienky

4.1   Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.zvaracky-brusivo.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok predávajúci ponúka.

 

4.2   Dodacia doba na tovar v ponuke je nasledovná

a) ak je tovar na sklade predávajúceho alebo na výdajnom mieste, kupujúcemu je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky

b) ak je tovar na sklade u distribútora, kupujúcemu je odoslaný spravidla do 5-7 pracovných dní od prijatia objednávky

c)  v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky

 

4.3   Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru predávajúcim. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

 

4.4   O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s bodom 2.4 týchto VOP.

 

5. Doprava tovaru

5.1   Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.zvaracky-brusivo.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné osobitne kontaktovať predávajúceho.

 

5.2   Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

 

a) v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou SDS

b) v rámci SR – výber balíčka na pobočke Slovenskej pošty

c) osobný odber na výdajnom mieste: Vlčie hrdo 50, 821 07  Bratislava

 

5.3   Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

5.4   Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď tovar je prevzatý kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru a prípadné poškodenia reklamovať ihneď priamo u kuriéra. Ak kupujúci nereklamoval poškodenie tovaru u kuriéra, oznámi a zdokumentuje (napr. fotografiou) prípadné poškodenie tovaru pri transporte predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru aby vzniknutú škodu mohol uplatniť u kuriéra predávajúci. Kupujúci poskytne pri ďalšom priebehu plnú a primeranú súčinnosť (ako napr. odovzdanie poškodeného tovaru kuriérovi, popis a prípadné zdokumentovanie poškodenia). Pokiaľ tak kupujúci neučiní, môže byť poškodenie tovaru a s tým súvisiace nároky z nedostatkov u kuriérskej spoločnosti uplatnené len vtedy, ak preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie poškodenia tovaru kuriérskou spoločnosťou bude kupujúcemu zaslaný rovnaký nový tovar.

 

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste a zaplatením kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 

5.5   V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený prepravcom (kuriérom), a to až do výšky 3.319,40 EUR.

 

5.6   Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje). Faktúra je zasielaná kupujúcemu elektronickou poštou.

 

5.7   Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

 

5.8   Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo zavinením výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

 

5.9 Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 

5.10 Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:

 

SDS:

 

P.č.

Kg od:

Kg do:

Cena prepravy

1.

0

2

3 €

2.

2

7

3.5 €

3.

7

10

4 €

4.

10

20

5 €

5.

20

30

6 €

6.

30

40

7 €

7.

40

50

8 €

8.

50

75

9 €

9.

75

100

15 €

10.

100

150

27 €

11.

150

500

42 €

12.

500

1000

44 €

13.

1000

1500

49 €

 

Pri platbe na dobierku sa cena prepravy zvýši o 1,00 €

 

Slovenská pošta:

 

P.č.

Kg od:

Kg do:

Cena prepravy:

1.

0.0

0.5

1.99 €

2.

0.5

1

2.70 €

3.

1

2

3.80 €

4.

2

5

3.80 €

5.

5

10

4.50 €

6.

10

15

5.50 €

Ceny sú uvedené s DPH.

 

Tieto poplatky budú automaticky pripočítané ku kúpnej cene pri potvrdení objednávky.

 

6. Záruky a reklamácie

6.1 Právo na uplatnenie reklamácie

 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný, podľa možnosti v pôvodnom obale a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

6.2 Adresa doručovania reklamácií

 

Adresa pre doručovanie reklamácií, resp. pre doručenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je výdajné miesto (Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení (pokladničný blok alebo priložená faktúra. V prípade že faktúra bola doručená elektronicky mailom, je potrebné túto faktúru vytlačiť a priložiť k reklamácií).

 

6.3 Zodpovednosť predávajúceho

 

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Ak tovar pri prevzatí kupujúcim má vady, je v rozpore s kúpnou zmluvou. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

 

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s kúpnou zmluvou, ak:

- kupujúci vadu tovaru spôsobil sám.

- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel.

- reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady:

- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

- spojené s porušením ochrannej plomby na tovare.

- spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 

O prijatej reklamácii sa musí kupujúcemu vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený. Vybavenie resp. rozhodnutie o ďalšom postupe reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6.4 Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada kupujúci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. K vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

6.5 Spôsob vybavenia reklamácie

 

Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom doručená/odovzdaná kópia reklamačného protokolu.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.2   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

7.3   Kupujúci berie na vedomie, že v  zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

7.4   Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlasení sa na stránke www.zvaracky-brusivo.sk v časti "Zmena údajov".

 

7.5   Prevádzkovateľ internetovej stránky www.zvaracky-brusivo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

8.1   Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti (najmä § 3 ods. 1 písm. h, zákona č. 102/2014 Z.z.). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

 

8.2   V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru Predávajúcemu zabezpečí kupujúci, že vrátený tovar je podľa možností kompletný vrátane ochranného obalu, nepoškodený a nenesie známky požívania (týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na odskúšanie tovaru podľa tohto článku VOP).

 

8.3   Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom vyplneného formulára zverejneného na https://www.motogenerator.sk/doprava/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/ alebo listom na adresu sídla predávajúceho, prípadne e-mailom na adresu info@zvaracky-brusivo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

 

8.4   Predávajúci odporúča kupujúcim tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Prijatá platba od kupujúceho bude vrátená kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1. Zákona č. 102/2014 prevodom na bankový účet (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 

8.5   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

8.6   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

8.7   Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

8.8   Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu skladu / výdajného miesta predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

8.9   Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

 

9.1   Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/ .

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax. č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk

  

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

 

10.2 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

Nákupný košíkNákupný košík
Spolu: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Vstúpiť do košíka

 

Neviete sa rozhodnúť?

Radi vám ODBORNE
poradíme:

+421 911 431 666
motogenerator21@gmail.com

 

 

 

  

Platobné systémy: 

   

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

 

 

Nájdete nás aj tu: 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov    NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Robotník