Hlavička
Hlavička
Vyhľadávanie
ÚvodOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platnosť do 25. mája 2018

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.motogenerator.sk (ďalej len „Zváračky-Brusivo“):

 

Obchodné meno: Vladislav Vanta WELD-EXPERT

Miesto podnikania: Muškátová 6/B, 900 28 Zálesie

IČO: 44224052

DIČ: 1045959167

IČ DPH: SK1045959167

 

Zápis v živnostenskom registri:      Okresný úrad Senec

číslo živnostenského oprávnenia: OŽP-ZI/2008/02140-2

číslo živnostenského registra: 140-14776

 

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 

1. Spracovania objednávky, uzavretia kúpnopredajnej zmluvy, vystavenia daňového dokladu

a vedenia reklamácii v internetovom obchode „Zváračky-Brusivo“ v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona

 č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2. Marketingu a to formou:

2.1 zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu „Zváračky-Brusivo“v rozsahu: (titul, meno, priezvisko,

e-mailová adresa).

2.2 účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  „Zváračky-Brusivo“,  alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, 
e-mailová adresa, telefón, podpis).

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej 
e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránke „Zváračky-Brusivo“,  alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o Ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú na účel spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú 
e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 

 • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I.  poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II.  informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
III.  okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV.  formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
V.  tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. so sídlom Družby 22, Banská Bystrica 974 01 , IČO: 45 497 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17 990/S
 


Znenie od 25. mája 2018

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti s  účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) sme pristúpili k revízií postupov pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

Spoločnosť  Vladislav Vanta WELD-EXPERT  sa zaviazala k ochrane súkromia návštevníkov našich webových stránok. Tento dokument stanovuje zásady nakladania s vašimi osobnými údajmi.

 

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa čl. 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Vladislav Vanta WELD-EXPERT ako prevádzkovateľ internetového obchodu  www.motogenerator.sk (ďalej len „Zváračky-Brusivo“):

 

Obchodné meno:             Vladislav Vanta WELD-EXPERT

Miesto podnikania:           Muškátová 6/B, 900 28 Zálesie

IČO:                                  44224052

DIČ:                                  1045959167

IČ DPH:                            SK1045959167

 

Zápis v živnostenskom registri:      Okresný úrad Senec

číslo živnostenského oprávnenia: OŽP-ZI/2008/02140-2

číslo živnostenského registra: 140-14776Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 911 431 666, písomne na adrese prevádzky Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava, alebo  e-mailom motogenerator@gmail.com

 

rozsaH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník). 
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa. 
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne. 
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe. 
 •  Informácie týkajúce sa všetkých transakcií realizovaných medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránke 
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach. 
 • informácie, ktoré ste nám poskytli za účelom registrácie u nás 
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača, alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu 
 •  akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zaslať

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, uzatváranie kúpnopredajných zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

POUŽÍVANIE SÚBOROV  „Cookie“

Spoločnosť      Vladislav Vanta WELD-EXPERT môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

 

Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov, zatiaľ čo budú prechádzať  webové stránky.


Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú. K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových 

stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese:

 

 https://www.google.com/privacypolicy.html.

 
„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Vladislav Vanta WELD-EXPERT a internetovú reklamu).

 

„Cookies“ na stránkach „Zváračky-Brusivo“ nájdete TU

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID): pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez  nich nemusia fungovať správne.

 

 • Štatistické súbory cookie - Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.

 

 • Marketingové súbory cookie - Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.  Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so spoločnosťami Google,  Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz  návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Pri prvej návšteve stránok „Zváračky-Brusivo“ Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka). Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok spoločnosti Vladislav Vanta WELD-EXPERT, môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies.

 

Tu sú niektoré z nich:Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na

 

stránke https://www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.

 

  

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu) 
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom 
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

 

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 

Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť použité na:


1. administráciu webovej stránky;


2. zefektívnenie prehliadania webu;


3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach;


4. zasielanie všeobecných (nie-marketingových) obchodných oznámení;


5. zasielanie vyžiadaných upozornení


6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácií o akciách a novinkách „

 

   Zváračky-Brusivo“,  alebo komunikáciu starostlivo vybraných, tretích strán, o ktorej si

 

   myslíme, že môže byť pre Vás zaujímavá


7. vybavenie dotazov a sťažností týkajúcich sa našich stránok
 

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete, alebo inak poskytnete

 

 za týmto účelom. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu poskytovať

 

tretím stranám za účelom priameho marketingu. Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri

 

spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie). 

 

 ZMENY ZÁSAD

 

Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia,

 

zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne

 

kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

 

 WEBOVÉ STRÁNKY TRETíCH STRÁN

 

Webová stránka „Zváračky-Brusivo“ obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední

 

za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti 
 • Marketingové agentúry a call centrá 
 • Poskytovatelia IT služieb 
 • Advokátske a právne kancelárie 
 • Znalci a súdni znalci 
 • Inkasné spoločnosti a exekútori 
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní 
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby:

 

-  než svoj súhlas neodvoláte,alebo

 

-   počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru. Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. 
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok 
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. 
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. 
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. 
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo  kedykoľvek svoj súhlas  odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. 
 • Máte právo namietať  automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 903 933 976, písomne na adrese prevádzky Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava, alebo  e-mailom motogenerator@gmail.com.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 903 933 976, písomne na adrese prevádzky Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava, alebo  e-mailom motogenerator@gmail.com.

 

Tieto Zásady  ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.

 

Nákupný košíkNákupný košík
Spolu: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Vstúpiť do košíka

 

Neviete sa rozhodnúť?

Radi vám ODBORNE
poradíme:

+421 911 431 666
motogenerator21@gmail.com

 

 

 

  

Platobné systémy: 

   

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

 

 

Nájdete nás aj tu: 

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov    NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Robotník